Juridische informatie

Juridische informatie

 • Bedrijfsnaam en Postadres- SFSA Holding KB (CV), Box 29002, SE-100 52 Stockholm, Zweden
 • Directeur- Mr. Per M. Olsson
 • President-directeur- Mr. Per M. Olsson
 • Hoofdkantoor- Stockholm, Zweden
 • Registratie kantoor- Swedish Companies Registration Office (Bolagsverket)/
  Het Zweedse Handelsregister, https://www.bolagsverket.se/ol/other/nederlandska-1.8110
 • BTW-nummer (VAT/VIES)- SE 969711270501
  Systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie (VIES) geldigverklaring BTW-nummer: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=nl
 • Geregistreerd nummer (Corporate Identity No.)- 969711-2705
 • Bank- SEB AB, 106 40 Stockholm, Zweden
 • IBAN- SE7250000000052731014229
 • Swift-Code (BIC)-ESSESESS
Mobirise

Afwijzing van aansprakelijkheid
De op deze Website opgenomen informatie, software, producten en diensten kunnen technische onvolkomenheden of typefouten bevatten. SFSA Holding KB (CV)/SFSA Flight Support/www.svenskaflygplatser.com en/of haar leveranciers doen geen uitspraken over de geschiktheid voor enig doel van de op deze Website opgenomen informatie, software, producten en diensten. Alle informatie, software, producten en diensten worden aangeboden in de feitelijke staat, zonder enige garantie. SFSA Holding KB (CV)/SFSA Flight Support/www.svenskaflygplatser.com en/of haar leveranciers wijzen hierbij elke garantie en voorwaarden af ten aanzien van deze informatie, software, producten en diensten, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden ten aanzien van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het eigendom ervan en dat zij geen inbreuk maken. SFSA Holding KB (CV)/SFSA Flight Support/www.svenskaflygplatser.com en/of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze Website of met enige vertraging in of onmogelijkheid van het gebruik van deze Website, of van informatie, software, producten en diensten die via deze Website wordt/worden verkregen, of die anderszins voortvloeit uit het gebruik van deze Website, ongeacht of dit op basis is van contract, een onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins.

Het hierboven gestelde is niet van toepassing in geval van opzet of grove nalatigheid van de kant van SFSA Holding KB (CV)/SFSA Flight Support/www.svenskaflygplatser.com en/of haar leveranciers en/of in het geval van schade die voortvloeit uit overlijden of persoonlijk letsel.

Links naar websites van derden
Deze Website kan links of verwijzingen bevatten naar (delen van) websites die worden onderhouden door derden. De op deze websites aangeboden informatie, producten of diensten alsmede de toegankelijkheid van deze websites, worden op geen enkele wijze door SFSA Holding KB (CV)/SFSA Flight Support/www.svenskaflygplatser.com geëxploiteerd of gecontroleerd. Links en verwijzingen naar derden worden uitsluitend opgenomen als dienstverlening aan Gebruikers en houden op geen enkele wijze een aanbeveling in door SFSA Holding KB (CV)/SFSA Flight Support/www.svenskaflygplatser.com en/of haar leveranciers. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van links en verwijzingen naar websites van derden berust uitsluitend bij Gebruiker.

Derden die links naar deze Website wensen aan te brengen dienen voorafgaand daaraan SFSA Holding KB (CV)/SFSA Flight Support/www.svenskaflygplatser.com daarvan in kennis te stellen. SFSA Holding KB (CV)/SFSA Flight Support/www.svenskaflygplatser.com behoudt zich het recht voor toestemming voor het aanbrengen van dergelijke links te weigeren. Mocht SFSA Holding KB (CV)/SFSA Flight Support/www.svenskaflygplatser.com toestemming geven voor deze links, dan rust er op SFSA Holding KB (CV)/SFSA Flight Support/www.svenskaflygplatser.com echter geen enkele verplichting om op haar beurt een link naar de website van de betreffende derde aan te brengen.

Mobirise
Mobirise

Intellectuele eigendomsrechten/Copyright
Deze Website is het eigendom van SFSA Holding KB (CV)/SFSA Flight Support/www.svenskaflygplatser.com en wordt geëxploiteerd door SFSA Holding KB (CV)/SFSA Flight Support/www.svenskaflygplatser.com en/of haar leveranciers. Het is niet toegestaan via deze Website verkregen materiaal, informatie, software, producten of diensten op enigerlei wijze te wijzigen, kopiëren, tonen, uit te voeren, in licentie te geven, vermenigvuldigen, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden, verkopen, distribueren, onderzoeken, herstellen, monitoren uit te lezen of op te halen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SFSA Holding KB (CV)/SFSA Flight Support/www.svenskaflygplatser.com. De intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, die rusten op het in deze Website opgenomen materiaal en alle in dat materiaal opgenomen handels- en overige merken van SFSA Holding KB (CV)/SFSA Flight Support/www.svenskaflygplatser.com zijn het eigendom van SFSA Holding KB (CV)/SFSA Flight Support/www.svenskaflygplatser.com en/of haar licentiegevers en/of haar leveranciers.

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Copyright 2005-2019 SFSA Holding KB (CV)/SFSA Flight Support/www.svenskaflygplatser.com. You may not use our domain name Svenskaflygplatser.com to reproduce email addresses connected to our domain or use active email addresses to our domain name outside our own control, naming subdomains such like domain.svenskaflygplatser.com.
That is illegal and is strictly prohibited. All rights reserved. Copyright 2005-2019 SFSA Holding KB (CV)/Scandinavian Aviation Store TM/www.scanavistore.aero. All rights reserved. Copyright Gulfstream Aerospace Corporation. All rights reserved. Copyright 2017 Mobirise Free Website Builder Software. All rights reserved. Copyright 2017 Facebook, Inc. All rights reserved. Copyright 2017 Twitter, Inc. All rights reserved. All reproduction or distribution of any material on any SFSA Holding KB (CV)/SFSA Flight Support/www.svenskaflygplatser.com web site (including, but not limited to, text, photographs, movies, music, computer programs, etc.), is strictly prohibited, unless explicitly stated otherwise.

Postadres

SFSA Holding KB (CV)
Box 29002
SE-100 52 Stockholm, Zweden

Contact

Email:
Gebruik alstublieft het Contactformulier op onze "Contact" pagina Klik hier...